/
x

Санал хүсэлт

  • Дэмжих файл doc, xls, txt, rtf, pdf, png, 1МБ-с дээшгүй хэмжээ
  • Байгууллагын нэр, ажилчдын тоо, салбар болон таны чухал гэж үзэж байгаа бусад мэдээлэл
  • *