/
x

Аудит

Аливаа МТ-ийн системийг нэвтрүүлэх, шинэчлэн сайжруулах ажлын эхний алхам нь одоо байгаа буюу хуучин системийн дэд бүтэц, техник болон програм хангамж, бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны  аудит байдаг. Түүнчлэн аудитыг цөөнгүй тохиолдолд  МТ-ийн одоогийн байдлыг үнэлэх бие даасан арга хэмжээ болгон хэрэгжүүлдэг.

Аудитын зорилго нь нөхцөл байдлыг “байгаагаар нь” үнэлэх болон “байх ёстой” нөхцөл байдалд оруулах, бизнесийн байр сууринаас  авч үзвэл хамгийн оновчтой болгох төлөвлөгөөг үндэслэлтэй боловсруулах явдал юм. Тухайн салбар чиглэлийн онцлогоос хамаарч МТ болон бизнесийн орчинд хамаарах төрөл бүрийн хүчин зүйлс, хөрөнгө судалгаанд хамрагддаг. Жишээлбэл, дэд бүтцийг нэвтрүүлэх, шинэчлэн сайжруулах шийдлийн ажлыг явуулахад дэд бүтцийг бүрдүүлэгчид болон тэдгээрийн харилцан уялдааг судалдаг. Хэрэв бизнесийн хэрэглээний програм хангамжуудыг нэвтрүүлэх ажил байвал одоогийн буюу хуучин бизнес үйл ажиллагаа, түүний холбогдох эрх зүйн орчныг судална. Шинэ систем  болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үйл явцын удирдлагыг нэвтрүүлэхэд эмзэг байдал,  эрсдэлийн үнэлгээ зайлшгүй хийгддэг.

МТ-ийн элементүүдийг дангаар нь болон байгууллагын програм болон техник хэрэгслийг бүхэлд нь судалж шинжилгээ хийх боломжтой. Ямар ч тохиолдолд аудиторууд баталгаатай мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийхийн тулд дараах ажлуудыг хийдэг:

  • байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт болон эрх зүйн хэм хэмжээний баримт бичгийг судлах;
  • бизнес, мэдээллийн технологи, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй ярилцлага хийх, тэдний санал сэтгэгдлийг сонсох, мэдэх;
  • мэдээллийн технологийн хөрөнгийн байдалд тусгайхэрэгслүүд ашиглан дүн шинжилгээ хийх.

Ихэнх тохиолдолд аудитын шинжилгээний үр дүн дараах байдлаар гардаг:

  • мэдээллийн системүүд, тоног төхөөрөмж, үндсэн болон хэрэглээний систем програм хангамжуудын ажиллагааны одоогийн байдлын тухай дүгнэлт;
  • Шинэ систем нэвтрүүлэхтэй холбоотой эсвэл хангалтгүй байгаа зүйлсийг арилгах тухай, ашиглалтыг үр ашигтай байлгах, хөгжүүлэхтэй холбоотой зохион байгуулалтын болон техникийн санал, зөвлөмж

Аудитын эцсийн үр дүн – МТ-ийн болон бизнесийн үйл ажиллагаатай зохицсон, хийгдэх өөрчлөлт чухал болохыг үндэслэлтэйгээр гаргасан ажлын төлөвлөгөө (техникийн даалгавар) байна.