/
x

Үндсэн / Үйлчилгээ / Мэдээллийн технологийн хөрөнгийн удирдлага

Мэдээллийн технологийн хөрөнгийн удирдлага

Software Asset Management – энэ нь байгууллагын програм хангамжийн төрлийн хөрөнгийг төсөвт тусган төлөвлөхөөс эхлээд  ашиглалтаас хасч устгах хүртэл үр ашигтай хяналт тавих болон удирдлага зохицуулалт хийх практик үйл ажиллагаа юм.

 

Хэрэгжүүлсэн төслүүд, чиглэлээр Мэдээллийн технологийн хөрөнгийн удирдлага (2)