/
x

Үндсэн / Үйлчилгээ / Мэдээллийн технологийн хөрөнгийн удирдлага / Нийлүүлэгчээс шалтгаалсан хүчээр SAM-ыг хэрэгжүүлэх

Нийлүүлэгчээс шалтгаалсан хүчээр SAM-ыг хэрэгжүүлэх

SAM Cybersecurity, SAM Cloud Ready, SAM Virtualization, SAM SQL төслүүд Microsoft зөвшөөрсөн үед үнэгүй хэрэгжиж болно. Төсөл хэрэв түүний төгсгөлд Microsoft-д тайлан болон програм хангамжийн жагсаалтыг хүргүүлсэн үед гадаад санхүүжилт авдаг.