/
x

Үндсэн / Шийдэл / Бизнес шийдэл / Баримт бичиг болон өгөгдлийг их хэмжээгээр оруулах

Баримт бичиг болон өгөгдлийг их хэмжээгээр оруулах

Баримт бичиг болон өгөгдлийг бөөнөөр их хэмжээгээр оруулах    

Баримт бичиг болон өгөгдлийг нэг дор их хэмжээгээр оруулан санхүүгийн, хүний нөөцийн холбогдолтой болон бусад төрлийн баримт бичгийг цахим хэлбэрт хөрвүүлэх боломжийг бий болгодог. Скан хийж таниулахаас гадна бүрдүүлсэн баримт бичигт шалгалт, дүн шинжилгээг нэгдсэн байдлаар хийх, чухал мэдээллийг цахим хэлбэрээс гарган авах, баримт бичгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр тусгайлан сан бүрдүүлэх боломж мөн бүрддэг.

Softline-ний мэргэжилтнүүд цахим архив байгуулах төслийг хэрэгжүүлэхээс гадна баримт бичгийг скан хийх, таниулах, хуучин архиваас өгөгдөл татах системийг нэвтрүүлдэг.