/
x

Үндсэн / Шийдэл / Бизнес шийдэл / Портал шийдлүүд

Портал шийдлүүд

Эмх замбараагүй мэдээллийг цэгцлэн бүтэцжүүлэх болон тэдгээрийг хэрэглэгчдэд найдвартай хүртээмжтэй байлгах нь мэдээллийн технологийн нэгж байгууллагуудын чухал зорилгын нэг юм. Softline-ний мэргэжилтнүүд Microsoft SharePoint Server-т тулгуурласан портал шийдлүүдийг санал болгож байна:

 • Байгууллагын дотоод болон экстранет /гадаад сүлжээ/ порталууд, түүний дотор DeskWork шийдэл ашигласан корпоративын порталууд;
 • Интернет сайтууд;
 • Баримт эргэлтийн системүүд;
 • Microsoft FAST Search Server-т тулгуурласан байгууллага доторх хайлт.

Портал шийдлүүдийг нэвтрүүлэх үед:

 • Мэдээллийн хангамжийн түвшнийг дээшлүүлж, байгууллагын дотоод харилцааны технологийг боловсронгуй болгосноор үйл ажиллагааны зардал багасна;
 • Ажилтнууд хэрэгцээт мэдээллээ хүрэлцээтэй хэмжээгээр тухтай нөхцөлд авна;
 • Дотоод сүлжээнд ажилтнууд мэдээлэл, баримт бичиг хайх хугацаа эрс багасна;
 • Хөгжүүлэлтийн зардлыг оновчтой болгож мэдээллийн технологийн нөөцүүдийн ашиглалтын үр ашиг нэмэгдэнэ;
 • байгууллагын хэмжээний мэдээлэл хандах нэг цэгийн байрлал тодорхойлогдоно;
 • Дотоодын олон тооны бизнес үйл явц автоматчилагдаж компанийн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны шуурхай байдал дээшилнэ;
 • Хайлтын шуурхай байдал, бүтэн текстийн хайлтын тохиргоог хослуулан ашиглах боломжийг бүрдүүлснээр хайлтын үр ашиг эрс дээшилнэ.

Байгууллагын портал олон тооны асуудлуудыг шийдвэрлэх боломж олгодог бөгөөд тэдгээрийн дотор дараах зүйлс хамаарна:

 • төслийн орчинд ажилтнууд шууд хамтран ажиллах;
 • мэдээллийн нэгдсэн хадгаламж үүсэх;
 • санал, хүсэлттэй ажиллах;
 • хүний нөөцийн холбогдолтой үйл ажиллагаа хөнгөвчлөгдөж, хувь хүмүүс, ажилтнуудын тогтвортой ажиллуулах, хөгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ;
 • Дотоод PR /олон нийттэй харилцах/.

Топ менежерүүдийн хувьд

 • Байгууллагын дотоод бизнес үйл явцын ил тод байдлыг хангах
 • Ажил үүргийн болон тайлангийн нэгдсэн систем бүрдэх
 • Үүрэг даалгаврын биелэлтэд дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудын ажлын үр ашгийг тодорхой үзүүлэлтүүдээр дүгнэх 
 • Төслийн удирдлага нэвтрүүлэх боломж бүрдэнэ.

HR /хүний нөөцийн/ хувьд

 • Боловсон хүчний холбогдолтой хайлт хийх, сонгох, ажилд оруулах, халах, дадлагажуулах, сургалтын зэрэг үйл явцуудыг автоматжуулна
 • Ажилтнуудын лавлагаа болон хүний нөөцийн холбогдолтой лавлагааны сан бүрдэнэ
 • Байгууллагын дотоод соёл хөгжинө

Чанарын менежерийн хувьд 

 • Стандарт мөрдөж ажиллахад шаардлагатай дүрэм, журам, ажлын байрны заавар, зааварчилгааны болон бусад холбогдох баримт бичгийн лавлагааны сан бүрдсэн байна
 • Аудит, дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа автоматжуулагдана.

Хуульчдын хувьд 

 • Хууль эрх зүйн баримт бичгүүдийн төрөлжүүлсэн заалтууд бүхий сан бүрдэнэ
 • Эрх зүйн баримт бичгүүдийг зөвшилцөх, баталгаажуулах үйл явц автоматчилагдана
 • Хууль зүйн үйлчилгээг зохион байгуулах: гэрээний шинэ загварууд боловсруулах, итгэмжлэл бичих болон хууль зүйн бусад үйлчилгээ үзүүлэх.

Маркетингийн хувьд 
•    Дотоодын PR /олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг/ зохион байгуулах
•    Маркетингийн материалуудын цахим номын сан, лавлагаа бүрдүүлэх
•    Маркетингийн төлөвлөлтийг автоматжуулах

Мэдээллийн технологийн хувьд    

 • Service Desk зохион байгуулах

Төрөл бүрийн платформд тулгуурласан порталуудыг нэвтрүүлэхтэй холбогдсон асар их туршлага хуримтлуулсан Softline-ын мэргэжилтнүүд ихэнхдээ дараах асуудлуудтай тулгарч байсан байна:

 • Байгууллагын порталыг “тэгээс” эхлэх;
 • Шинэ платформд хуучин порталын тохируулга зохицуулалтыг шилжүүлэн ашиглах;
 • Ашиглаж буй порталд зарим шинэ боломж модуль шинээр боловсруулах;
 • Порталын ашиглалтын байдлыг хангах, дэмжлэг үзүүлэх.

Хэрэв та бүхэн танай байгууллага, компанид мэдээллийн портал бий болгох зайлшгүй шаардлагатай гэж шийдсэн бол Softline-ний мэргэжилтнүүдэд зөвлөгөө авах, уг асуудлыг шийдвэрлэх талаар хандаарай.