/
x

Өгөгдөл сэргээх

Бизнесийн тасралтгүй ажиллагааг хангахад уян хатан МТ-ийн дэд бүтэц бодит цаг хугацааны горимд ямар ч төрлийн сул зогсолт, саад тотгорыг арилган үйл ажиллагааг сэргээж тогтвортой байдлыг хангаж ажилладаг.