/
x

Үндсэн / Шийдэл / Microsoft шийдэл

Microsoft шийдэл

Softline компанийн мэргэжилтнүүд орчин үеийн мэдээллийн технологийн хөгжлийн бүх л чиглэлийг хамарсан, Microsoft платформд суурилсан шийдлүүдийг санал болгож байна. Тус компанийн хэрэгжүүлж буй төслүүд нь бизнес - үйл явцыг автоматжуулан, байгууллага өөрийн IT нөөцүүдийг үр ашигтай ашиглах боломжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн. Харилцан уялдаатай, зохицон ажиллах боломжтой төрөл бүрийн бүтээгдэхүүнүүдийг нэвтрүүлэх нь зохистой удирдах боломжтой, найдвартай ажиллагаатай дэд бүтцийг байгуулах, байгууллагын нөөцийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, албан хаагчдыг сүлжээнд болон шинэ технологийн орчинд таатай ажиллах нөхцөлөөр нь хангадаг.

Чиглэл:

Хэрэгжүүлсэн төслүүд, чиглэлээр Microsoft шийдэл (9)