/
x

Үндсэн / Шийдэл / Microsoft шийдэл / Интеграцчилагдсан шийдлүүд

Интеграцчилагдсан шийдлүүд

Портал шийдлүүд болон баримт эргэлт

Нийтлэг шийдэл:

 • мэдээлэл-боловсролын портал;
 • корпоратив портал;
 • мэдлэг удирдах систем;
 • нутгийн удирдлагын үйлчилгээний портал;
 • мэдээллийн мухлагууд;
 • SharePoint Online-д тулгуурласан нийтлэг портал.

Үйлчлүүлэгчдийн харилцан ажиллагааг зохицуулах

Нийтлэг шийдэл:

 • хог хаягдлын цэвэрлэгээ, үйлчилгээний үйл ажиллагааг төлөвлөх, хянах Автомат удирдлагын систем
 • төрийн болон орон нутгийн удирдлагын байгууллагуудын интернет үйлчилгээнд иргэдтэй харилцах ажлыг зохицуулах
 • үндсэн хөрөнгийн худалдааны удирдлага зохицуулалт;
 • CRM Online-д тулгуурласан нийтийн худалдааны систем нэвтрүүлэх.

Дүн шинжилгээний тайлангийн удирдлага

Нийтлэг шийдэл:

 • KPI удирдлагын мэдээллийн систем;
 • Datazen-д тулгуурласан тайлангийн систем.

Хөтөлбөр болон төслийн удирдлага

Нийтлэг шийдэл:

 • Project Server-т тулгуурласан төслийн удирдлагын систем.