/
x

Шийдэл

Гибрид үүл бий болгох ба виртуалчлах

Нийтлэг шийдэл:

 • хэрэглэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх систем;
 • Үйлчилгээний карт бүхий МТ-ийн дэд бүтцийн шинжилгээ, үнэлгээ ;
 • хэрэглэгчийн ажлын байрны зохицуулалт;
 • хэрэглэгчдийг таних систем.

Цахим шуудан болон нэгдсэн харилцаа

Нийтлэг шийдэл: Өгөгдлийн удирдлага зохицуулалт, шинжилгээ үнэлгээ болон хамгаалалт.

Нийтлэг шийдэл:

 • хэрэглэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх систем;
 • Үйлчилгээний карт бүхий МТ-ийн дэд бүтцийн шинжилгээ, үнэлгээ ;
 • хэрэглэгчийн ажлын байрны зохицуулалт;
 • хэрэглэгчдийг таних систем.
 • Lotus –аас Exchange-д миграц хийх ;
 • Exchange Online миграц хийх;
 • Skype for Business Online-ыг нэвтрүүлэх.

Нийтийн үүл ба хөдөлгөөний төхөөрөмжүүд

Нийтлэг шийдэл:

 • EMS-д тулгуурлан хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдийг зохицуулах;
 • хяналт үнэлгээний OMS-д тулгуурласан шийдэл.