/
x

Үндсэн / Шийдэл / Мэдээллийн аюулгүй байдал / Стандарт, шаардлагад нийцэхүй

Стандарт, шаардлагад нийцэхүй

Нууц мэдээллийн хамгаалалт ( хувийн мэдээлэл, аттестатчилал)

Манай ихэнх захиалагчдад өөрийн эрхэлж буй үйл ажиллагааг мэдээллийн аюулгүй байдлын байр сууринаас хууль тогтоомжид нийцэж буйг батлах шаардлага гардаг. Тэр дундаахүний хувийн мэдээллийг хамгаалалт.   Гол төлөв төрийн, санхүүгийн болон эрүүл мэндийн салбарын байгууллагуудад энэхүү шаардлага тулгардаг.  

Бид мэдээллийн аюулгүй байдлын албан ёсны сертификат бүхий хэрэгслүүдийг сонгож, шаардлагатай зохион байгуулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэх, бизнес-процессыг журамлах, аттестатчилал явуулах, зохицуулалтуудыг шалгах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч бүрэн нэвтрүүлэлт хийнэ.